Tender Name:
Набавка на нов картичен систем за контролиран и евидентиран влез во објекти/простории на Македонски Телеком АД
Published On:
17.08.2023 11:59
Deadline:
31.08.2023 16:00
Tender Name:
Набавка на сертификациони услуги од тело за сертификација, поврзани со Quality Management System (9001:2015), Information Security Management System (27001:2022) and Business Continuity Management System (ISO 22301:2019)
Published On:
04.08.2023 15:10
Deadline:
17.08.2023 13:00
Tender Name:
Име на тендер: Прибирање на понуди за имплементација на Work Force Management, Service Inventory and Resource Inventory
Published On:
24.07.2023 11:15
Deadline:
07.09.2023 11:50
Tender Name:
Дрвени столбови за телекомуникациската мрежа
Published On:
28.06.2023 11:50
Deadline:
14.07.2023 23:50
Tender Name:
Избор на медицинска здравствена институција со општа медицина и медицина на трудот заради вршење на здравствени прегледи на вработени
Published On:
12.06.2023 15:00
Deadline:
16.06.2023 16:00